6 watt; G25 Globe LED; 2700K; Medium base;

6 watt; G25 Globe LED; 2700K; Medium base;